Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia Ayaplikesana ba ayaplikesana, ya dibha'isera karyakarita prasarita kare, endrayeda saphata'oyyara debhelapamenta kita ebam praya'i, jabha programim bhasa byabahara kare likhita haya. Jabha C/ C ++ era sathe milita hate pare, ekasange a-diphalta ranata'ima era pachanda sange ye bhala C ++ samarthana karate pare. Go programim bhasa'o samarthita, yadi'o ayaplikesana programim intaraphesera ekati simita seta saha. Didiblagara, saphta'oyyara la'ibreri, QEMU, dakumentesana, namuna koda ebam ti'utoriyala-era upara bhitti kare ekati hyandaseta emuletara saha SDK- era madhye debhelapamenta tulagulira byapaka seta rayeche. Prathamikabhabe, gugalera ayandrayeda debhelapamenta tulasa plaga'ina byabahara kare ikalipasa ekatrita samanbita debhelapamenta enabhayaranamenta; disembara 2014 e, gugala ayandrayeda studi'o mukti, IntelliJ IDEA upara bhitti kare, ayandrayeda ayaplikesana debhelapamentera jan'ya tara prathamika IDE hisabe. Si ba si + +, gugala ayapa inabhentara, nabajataka programaradera jan'ya ekati drsyamana paribesa ebam bibhinna krasa plyatapharmera moba'ila oyeba ayaplikesana phrema'oyarkagulira jan'ya ayaplikesana ba eksatenasanera jan'ya ekati netibha debhelapamenta kita saha an'yan'ya unnayana saranjama rayeche.

Januyari 2014 e, gugala ekati kroma e'icati'ema'ela 5 oyeba ayaplikesana ayanadra'ida, ekati netibha ayaplikesana sela madhye abrta portim jan'ya Apache Cordova upara bhitti kare ekati kathamo unmocana. Ayandrayedera trtiya paksera ayaplikesanera kramabardhamana nirbacana rayeche, ya byabaharakaridera ayaplikesana era ayandrayeda ayaplikesana pyakeja pha'ilati da'unaloda kare inastala kare ebam ayaplikesana stora programa byabahara kare tadera da'unaloda kare byabaharakarira tadera ayaplikesanaguli inastala karate, apadeta karate ebam tadera theke muche phelate parabena. Dibha'isa. Google Play Store hala prathamika ayaplikesana stora ya ayandrayeda dibha'isagulite inastala kara haya ya Google era samanjasyera prayojaniyata mene cale ebam Google moba'ila pariseba saphta'oyyara la'isensa. Gugala ple stora byabaharakaridera gugala ebam trtiya paksera debhelaparadera dbara prakasita ayaplikesanaguli bra'uja, da'unaloda ebam apadeta karara anumati deya; 2013 salera hisabe, Play Store e Android era jan'ya upalabdha eka miliyanera'o besi ayaplikesana rayeche. Jula'i 2013 salera hisabe, 50 biliyana ayaplikesana inastala kara hayeche. Kichu bahaka Google Play ayaplikesana krayera jan'ya sarasari kyariyara bilim pradana kare, yekhane ayaplikesanera kharaca byabaharakarira masika bila jure de'oya haya. Aplikasi Pembayaran Tercepat di Indonesia

Share this:

Disqus Comments